Lůžková rehabilitační péče je určena pro

    • akutní a subakutní rehabilitaci u klientů s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami

    • klienty s chronickými onemocněními včetně problematiky chronických funkčních poruch pohybového systému

Pro klienty, kteří podstupují ortopedické operace v našem zařízení, poskytujeme také plnou předoperační přípravu a zajišťujeme následnou rehabilitační péči v rámci RKM přímo překladem z lůžka na lůžko. V roce 2013 zde byl dostaven zcela nový pavilon vybavený moderním zařízením, kde na vás čekají nadstandardní pokoje a maximální komfort při hospitalizaci. Je zde k dispozici 60 polohovatelných lůžek, nové kvalitní přístroje pro fyzioterapii a multimediální systém (televize, rádio, internet) zlepšující komfort pacienta.

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje rehabilitační tým složený z rehabilitačních lékařů, ortopedů, neurologů, internistů a podle potřeby lékařů jiných odborností, dále fyzioterapeutů, logopeda, ergoterapeuta, psychologa, sester a ošetřovatelského personálu.

Základem rehabilitační léčby je individuální fyzioterapie a následná instruktáž klienta nebo jeho rodinných příslušníků. Individuální fyzioterapie vychází z moderní koncepce tohoto oboru, využívá principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Její základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu.
Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je skupinové cvičení, které navazuje na individuální fyzioterapii a současně ji také rozšiřuje. Cvičení je vedeno zkušeným fyzioterapeutem, indikaci pro zařazení do skupiny a výběr vhodného typu cvičení provádí rehabilitační lékař a fyzioterapeut na podkladě funkčního stavu pohybového systému daného klienta. Jednotlivá skupinová cvičení jsou zaměřena např. na hluboký stabilizační systém trupu a nohy, oblast pletence ramenního a krční páteře, ke zvýšení stability pro jedince s konstituční hypermobilitou a ke zlepšení celkové kondice. Skupina obsahuje maximálně 6 klientů, cvičení probíhá v prostorách tělocvičny RKM a potřebné pomůcky jsou pro klienta k dispozici.

Při komplexní péči o klienty se dále využívá široké spektrum vodoléčebných procedur včetně rehabilitačního bazénu a kompletně vybavená elektroléčba.

Pro lůžkové klienty je k dispozici také posilovna. Cvičení probíhá pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta a je individuálně zaměřeno na potřeby klienta.

Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je ergoterapie, která je poskytována klientům s různým typem fyzického, smyslového nebo mentálního postižení. Cílem ergoterapie je navrátit klientovi v co největší míře schopnosti potřebné k běžnému životu. Náplní ergoterapie je nácvik soběstačnosti a všedních denních činností, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav prostředí a sociální poradenství. Dále je náplní ergoterapie nácvik funkcí horních končetin (nácvik koordinace hrubé a jemné motoriky, nácvik úchopové funkce a nácvik grafomotoriky) a také mohou být v rámci ergoterapie nacvičovány kognitivní funkce (paměť, pozornost, orientace atd.), kdy lze využívat počítačový program NEUROP 2. Ergoterapie probíhá individuální nebo skupinovou formou.

Součástí péče o lůžkové klienty je i logopedie. Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace u dospělých osob s postižením centrálního nervového systému a hlavových nervů různé etiologie a u stavů po úrazech mozku.

Pro klienty též zajišťujeme vybavení vhodnými ortopedickými pomůckami. Mnohé lze přímo u nás zakoupit.

Rehabilitační program klientů s amputací zahrnuje individuální fyzioterapii (využití technik na neurofyziologickém podkladu s cílem korekce posturálních dysbalancí), školu chůze (chůze na šikmé ploše, nestabilní plochy, tréninkový chodník, chůze v terénu) včetně nácviku manipulace s protézou. Součástí rehabilitační péče je také kompletní spektrum fyzikální terapie, ergoterapie a psychoterapie.

Vedení

MUDr. Libor Musil

Primář

MUDr. Tereza Mošnová

zástupce primáře

Mgr. Klára Moravcová

vedoucí fyzioterapeut lůžkové části

Mgr. Jan Jiráň

úsekový fyzioterapeut oddělení A2, B a D

Lékaři

MUDr. Dušan Bartoš

MUDr. Lucie Gahutová

MUDr. Tereza Hubáčková

MUDr. Aranka Chalupníková

MUDr. Lucie Kinclová

MUDr. Katarína Semričová

Oddělení A2

Mgr. Jana Fikrtová

staniční sestra

tel.: 251 116 775

Oddělení B1

staniční sestra

tel.: 251 116 783

Oddělení B0

Mgr. Lucie Trepešová

staniční sestra

tel.: 251 116 786

Oddělení D1

Mgr. Markéta Stehlíková

staniční sestra

tel.: 251 116 812

Oddělení D2

Mgr. Pavlína Jiráňová

staniční sestra

tel.: 251 116 817