Sociální služby

Cílem sociální práce ve zdravotnictví je komplexní posouzení nepříznivé situace, do které se daný klient dostal. Nepříznivý zdravotní stav zhoršuje sociální situaci klienta a naopak. Je třeba vést v patrnosti, že sociální a zdravotní péče se navzájem prolínají i zastupují, měli by se doplňovat a nelze je od sebe oddělit. S klientem i jeho rodinou je třeba od přijetí k hospitalizaci po propuštění ze zdravotnického zařízení pracovat a od začátku vést individuální plán ušitý na míru konkrétnímu klientovi.

Sociální pracovník ve zdravotnickém zařízení se zde zabývá sociální činností, je součástí zdravotnického týmu, který se stará o pacienty, kteří se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dostali do zdravotnického zařízení a v důsledku toho potřebují pomoci v řešení své sociální situace.

Cílem sociální práce ve zdravotnictví je primárně prevence sociálního vyloučení klienta a maximální zajištění dostupných služeb – jak zdravotních, tak sociálních, aby došlo ke zlepšení kvality života po návratu z hospitalizace do domácího prostředí s přihlížením na individuální potřeby klientů.
Sociální pracovník v rámci základního poradenství poskytuje klientům, hospitalizovaným pacientům a jejich rodinám, informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace – informace o možnosti získání sociálních dávek, příspěvku na péči, nabídce vhodných termínů, ambulantních nebo pobytových služeb.

Sociální služby:

  • zajištění zařízení následné zdravotní dlouhodobé a hospicové péče dle individuálních potřeb na základě domluvy s klientem i jeho blízkými v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
  • poradenství a kontakty na zdravotně – sociální terénní služby – pečovatelská služba, agentury zdravotní domácí péče, agentury osobní asistence, krizové linky pro seniory, půjčovny kompenzačních pomůcek
  • předání kontaktů a informací k vyřízení dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, průkazu osob se zdravotním postižením, případně invalidního důchodu
  • sociální péče o klienty bez domova – umístění do zařízení následné péče, azylového domu, zprostředkování kontaktu se sociálním kurátorem dle místa bydliště
  • předání kontaktů na domovy pro seniory a výpomoc s případnou administrativou spojenou s podáním žádostí
  • administrativní zajištění záležitostí spojených s úmrtím u osamělých zemřelých pacientů

Poradenství a pomoc hospitalizovaným klientům na RKM zajišťujeme od 1.7.2012.

Bc. Michaela Křížová, DiS.

Pondělí – středa     8:00- 12:00      sociální pracovnice – mob.: 733 362 268
   

Duchovní služby

Návštěvu duchovního je možné zajistit na všech našich pracovištích. V případě zájmu požádejte sestru z oddělení, na němž jste hospitalizováni.