Pro pacienty

Hospitalizace

Informace k hospitalizaci na REHABILITAČNÍM oddělení

Vaše předem naplánovaná hospitalizace začne v přijímací kanceláři, kde vyplníte formuláře nezbytné pro přijetí. Pracovník kanceláře zajistí doprovod na oddělení, kde máte být hospitalizováni.

Klinika nabízí nadstandardně vybavené jedno až třílůžkové pokoje (s vlastním sociálním zařízením, TV, některé i s telefonem a lednicí). Klinika se nachází v klidné části Prahy s možností parkování a dostatkem soukromí. Příjmy probíhají každý všední den mezi 9:00 – 11:00 hod. Návštěvní hodiny na rehabilitačním oddělení jsou od 8:00 – 20:00 hod.

S sebou si nezapomeňte vzít

 • občanský průkaz
 • kartu zdravotního pojištění
 • neschopenku (pokud ji už máte vystavenou)
 • jméno a adresu praktického lékaře
 • telefonní číslo na nejbližšího příbuzného
 • zprávu z předchozích hospitalizací a návštěv u ambulantních lékařů
 • RTG snímky, výsledky z vyšetření (CT, MR, EEG, EMG) – pokud máte
 • ortopedické pomůcky, které trvale užíváte
 • pyžamo (noční úbor), župan
 • spodní prádlo
 • předměty osobní hygieny
 • ručník
 • přezutí

Pokud budete čerpat vodoléčebné procedury, pak si nezapomeňte:

 • plavky
 • osušku, ručník, župan
 • protiskluzovou obuv (k bazénu)

K rehabilitaci budete potřebovat:

 • sportovní oblečení (tepláky, triko, krátké kalhoty)
 • pevnou obuv

Plánování hospitalizací

kontakt: Veronika Kučerová, Šárka Klobučníková
+420 251 116 600 volba č. 2 (Po-Čt 7:00 – 16:30, Pá 7:00 – 15:30)
e-mail: hospitalizace.rkm@mediterra.cz

přijímací kancelář: Dana Licková, tel.: +420 251 116 704

klientské centrum: tel.: +420 251 116 600

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí k následné rehabilitační péči

Prvotní žádosti o přijetí pacienta k následné rehabilitační péči v podobě aktuální lékařské zprávy a vyplněného dotazníku schvaluje primář FBLR oddělení, prim. MUDr. Musil.

Podmínkou pro přijetí je schválený Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně. Vyplňuje ho ošetřující/praktický lékař a spolu s lékařskými zprávami ho zasílá ke schválení reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny.

Hospitalizaci je možné zahájit až poté, co schválený Návrh obdržíme. Termín přijetí se pak řídí dle aktuální kapacity kliniky. Evidenci žádostí vede oddělení Plánování hospitalizací, které Vás o dalších podmínkách a možnostech nástupu bude informovat.

Rehabilitační klinika Malvazinky má pro lůžkovou péči uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami: VZP ČR, OZP, ZP MV ČR, VoZP, Zam.Škoda, ČPZP, RBP (vyjma NIP/DIOP).

V případě zájmu jsme Vám schopni nabídnout i možnost hospitalizace pro samoplátce.

Co potřebujete?

 1. Aktuální lékařskou zprávu
 2. Vyplnit Dotazník pro žadatele
 3. Nechat si vystavit/schválit Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně

Následná rehabilitační péče po plánované operaci totální endoprotézy (TEP)

Pro zařazení do evidence žadatelů je nám potřeba zaslat vyplněný Dotazník pro žadatele po operaci TEP.

Následně již stačí v nemocnici nahlásit, že máte domluvenou následnou rehabilitaci na klinice Malvazinky. Překlad probíhá zhruba 7 až 10 dní po operaci, sanitu vybavuje nemocnice a ta rovněž vystavuje Návrh na léčebně rehabilitační péči v OL pro potřeby zdravotní pojišťovny.

Co potřebujete?

 1. Vyplnit Dotazník pro žadatele o následnou rehabilitační péči po operaci TEP
 2. Nechat si vystavit/schválit Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně

Kontakt na odd. plánování hospitalizací rehabilitačních pobytů:

Veronika KučerováŠárka Klobučníková

+420 251 116 600 volba č. 2 (Po-Čt 7:00 – 16:30, Pá 7:00 – 15:30)
hospitalizace.rkm@mediterra.cz

Klub stálých klientů

Bronzová karta

Pro klienty, kteří mají jasnou představu o obsahu své předplacené karty.

 • možnost sestavení karty dle přání klienta
 • karta obsahuje vyšetření a procedury dle vašich preferencí
 • individuální kalkulace vybraných služeb
 • sleva 5% na další rehabilitační a vodoléčebné procedury, které nejsou v programu zahrnuty

Tato klubová karta je nepřenosná, platí pouze pro držitele.

Sestavení karty dle přání klienta

 • individuální přístup při plánování vyšetření a procedur dle přání klienta
 • možnost výběru konkrétního specialisty
 • rozšířená základní zdravotní prohlídka u praktického lékaře
 • bezplatné zařazení do preventivně-rehabilitačního programu (1x ročně ve zvoleném termínu a v rozsahu odpovídajícím individuálním potřebám klienta)
 • přednostní přístup při objednávání na odborná vyšetrení v RKM a na Zámečku Malvazinky: interna, kardiologie, chirurgie, ortopedie, rehabilitace, neurologie, praktický lékař, klinická psychologie, aj.
 • flexibilní servis je samozřejmostí
 • bezplatné zpřostředkování odborného vyšetření v našich partnerských zařízeních
 • platnost karty je 1 rok

Členství

Pokud máte zájem o další informace jak se stát členem klubu RKM, prosíme Vás o vyplnění kontaktního formuláře.

Vnitřní řád

Vážený kliente, vítejte na Rehabilitační klinice Malvazinky

Příchodem na naši kliniku mimo jiné prokazujete že zdraví je pro Vás významnou hodnotou a Váš postoj k němu je zodpovědný a prozíravý.

Z naší strany se Vám dostane té nejlepší odborné péče. Společnými silami uděláme pro Váš optimální zdravotní stav a Vaši fyzickou i psychickou kondici maximum. Věříme, že Vás poskytnutou péčí i službami uspokojíme, a že po ukončení pobytu zachováte naší klinice i nadále svou přízeň.

V přiloženém dokumentu „VNITŘNÍ ŘÁD“ vás provedeme tématy, které se léčebného pobytu na naší klinice týkají. Pro celý dokument v PDF klikněte prosím níže.

DĚKUJEME VÁM PŘEDEM ZA SPOLUPRÁCI. PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT A BRZKÉ UZDRAVENÍ!

Práva pacientů

Práva pacientů dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

 1. Pacient Kliniky Malvazinky má právo na odborné poskytování zdravotních služeb v míře odpovídající možnostem tohoto zařízení. Pacient má právo, aby zdravotní služby byly prováděny s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Zdravotními službami se rozumí zejména poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.
 2. Pacient má, nevylučuje-li to právní předpis, právo se svobodně rozhodnout ohledně poskytování zdravotních služeb. Za tímto účelem má právo získat od svého lékaře potřebné informace, zejména o příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stádiu a předpokládaném vývoji, účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta, omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav.
 3. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 4. Pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. Rozbory jeho onemocnění, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny diskrétně.
 5. Pacient má rovněž právo, nevylučují-li to právní předpisy, svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat.
 6. Pacient má, za podmínek stanovených právními předpisy, právo vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dříve vyslovené přání).
 7. Pacient má právo být informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu (tento zahrnuje zejména diagnostickou rozvahu, návrh léčby včetně léčebné rehabilitační péče a doporučení dalšího postupu při poskytování zdravotních služeb) a všech jeho změnách.
 8. Pacient má právo na informace o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav.
 9. Pacient má právo klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službách, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
 10. Pacient má právo se vzdát podání informace o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, popřípadě může určit osobu, které má být tato informace podána. Pacient má rovněž za podmínek stanovených právními předpisy právo vyslovit zákaz s podáváním informací o jeho zdravotním stavu.
 11. Pacient má právo očekávat, že veškeré informace týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o pacientovi musí být zajištěna i v případě elektronického zpracování.
 12. Pacient má právo nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie ze své zdravotnické dokumentace a to ve lhůtách a za podmínek stanovených právními předpisy. Pacient je rovněž oprávněn určit osoby, které budou mít právo nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie z jeho zdravotnické dokumentace.
 13. Pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nevylučují-li to právní předpisy, je-li to v souladu s vnitřním řádem NSZ a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 14. Dětský pacient, pacient s omezením nebo zbavený způsobilosti k právním úkonům má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, popřípadě pěstouna či jiné osoby, do jejíž péče byl svěřen, je-li to v souladu s vnitřním řádem NSZ a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 15. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 16. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes), má, nevylučují-li to právní předpisy, právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v NSZ, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem NSZ tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.
 17. Pacient nehovořící česky nebo slovensky má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 18. Pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení, než které mu poskytuje zdravotní služby. Konzultační služby však nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, proto je hradí pacient, který si o ně požádá. Toto právo nelze uplatnit v případě poskytování neodkladné péče.
 19. Pacient má právo znát jména příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb.
 20. Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
 21. Pacient má právo, nevylučují-li to právní předpisy, přijímat návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s vnitřním řádem NSZ a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 22. Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.
 23. Pacient má právo, nevylučují-li to právní předpisy, přijímat duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti, a to v souladu s vnitřním řádem NSZ, s ohledem na svůj zdravotní stav a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 24. Pacient má právo a povinnost znát platný vnitřní řád NSZ a řídit se jím.
 25. Pacient má právo podat stížnost proti postupu NSZ při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.
 26. Pacient v závěru života má právo na citlivý a ohleduplný přístup všech zaměstnanců NSZ.
 27. Pacient má právo očekávat, že zdravotní služby budou poskytovány s přiměřenou návazností. Má právo vědět předem, kteří lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě mu jsou k dispozici. Při propuštění z NSZ má právo očekávat, že NSZ navrhne další postup poskytování zdravotních služeb.
 28. Je-li to pro pacienta potenciálně prospěšné, může být se svým souhlasem předám do péče jiného poskytovatele zdravotních služeb.
 29. Pacient, který není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, má právo být propuštěn z lůžkové péče až po předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí.

Stížnosti

Podání stížnosti

Stížnost lze podat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Proti postupu NSZ při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

 • pacient,
 • zákonný zástupce pacienta,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
 • osoba zmocněná pacientem.

Stěžovatel má povinnost prokázat svoji totožnost a skutečnost, že je stěžovatelem dle § 93 z.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

Ústní stížnost lze podat primáři oddělení, ošetřujícímu lékaři nebo jinému vedoucímu zaměstnanci. Mimo pracovní dobu přijímá ústní stížnosti lékař ÚPS pracoviště, kam se stěžovatel dostavil. Podacím místem pro podání písemné stížnosti je recepce kliniky. Zaměstnanec recepce stížnost předá lékařskému řediteli.

Stížnost lze zaslat písemně

Stížnost zaslaná nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná.

Adresa pro podání písemné stížnosti:
MEDITERRA s.r.o.
Rehabilitační klinika Malvazinky
Sekretariát ředitele
U Malvazinky 5
150 00 Praha 5

Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná e-mailem či faxem, je-li podepsaná. Klinika zajišťuje nepřetržité přijímání informací na e-mailu: sekretariat.rkm@mediterra.cz.

Písemná stížnost by měla obsahovat

 • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení názvů pracovišť popřípadě i jmen osob, kterých se stížnost týká,
 • jméno a příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresu stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, e-mailová adresa),
 • vlastnoruční podpis stěžovatele u písemné stížnosti.

Přijetí stížnosti potvrdí stěžovateli lékařský ředitel dopisem do 5 dnů od jejího doručení, s uvedením lhůty, v níž bude stížnost vyřízena.

Pokud osoba, která podala NSZ stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který NSZ udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem (NSZ).

Pokud jste s naší prací byli spokojeni, budeme rádi, když nás o tom rovněž budete informovat písemně na stejná podací místa. Děkujeme.

Desatero pro návštěvy

Doporučené desatero pro návštěvy pacientů

 1. Na návštěvu nemocného se předem připravte. Zvažte pacientův zdravotní stav a tomu přizpůsobte dobu a délku návštěvy a také počet návštěvníků (nejvýše dvě osoby najednou).
 2. Přijďte vhodně oblečeni a upraveni, buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a strasti nemocného.
 3. Pacienta potěšte, povzbuďte, uklidněte a posilujte v něm vůli k uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu. Respektuje jeho osobnost a podpořte jeho sebevědomí.
 4. Nesnažte se o tzv. „radostný rozhovor“ za každou cenu. O velkých starostech pomlčte nebo dle svého zvážení nemocného v rozumném rozsahu informujte, rozhodně však na pacienta nepřesouvejte závažná rozhodnutí.
 5. Chce-li nemocný projevit svůj názor, vyslechněte ho. Když konverzace vázne, snažte se být iniciativní, nebuďte však za každou cenu mnohomluvní.
 6. Nezapomínejte, že i mlčení má svůj půvab a že může být terapeuticky přínosné. Vnímejte, zda nemocný není příliš unaven a v tomto případě návštěvu zkraťte nebo účastně dokončete v přátelském mlčení. Pamatujte na to, že zejména těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. Tzv. „ obávané rozhovory“ jsou z hlediska pacienta voleny logicky, ventilace strachu má ozdravný účinek, nemocný se může o své břímě podělit.
 7. Vždy berte ohled na spolupacienty. Opusťte pokoj v případě, že některý z nich je v těžkém stavu, lékař či sestra provádějí vyšetření či nějaký výkon, popřípadě v při potřebě vykonat toaletu na lůžku.
 8. Pokud chcete nemocnému něco přinést, pamatujte na přiměřenost. Dieta je důležitou součástí léčebného procesu.
 9. Při vstupu do pokoje všechny pozdravte, při odchodu popřejte všem zmírnění obtíží či brzké uzdravení.
 10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín však rozhodně dodržte! I malé zdržení je nemocným přijímáno úzkostně, protože nemocniční čas se „vleče“ pomaleji než náš běžný.

Dokumenty ke stažení

Dotazník pro žadatele o rehabilitační pobyt

Příslušný Dotazník slouží pro obecný dotaz, zda je možné přijmout pacienta k následné rehabilitační péči. K dotazníku je třeba vždy přiložit i aktuální lékařskou zprávu pacienta.

Kontaktní adresa, e-mail, či fax je uveden v záhlaví dotazníku.

Dotazník pro žadatele o následnou rehabilitační péči po operaci TEP

Příslušný Dotazník slouží pro zaregistrování pacienta, který žádá o následnou rehabilitační péči po plánované operaci endoprotézy kolenního či kyčelního kloubu (TEP).

Kontaktní adresa, e-mail, či fax je uveden v záhlaví dotazníku.

Informované souhlasy

Vážení pacienti, k provedení náročnějších diagnostických nebo léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Na formuláři najdete informace o povaze výkonu, jeho přínosu, rizicích i eventuálních alternativách.

Pokud budete mít jakékoliv další otázky ohledně výkonu, pro který přicházíte na Rehabilitační kliniku Malvazinky, neváhejte se obrátit na ošetřujícího lékaře.

Ostatní dokumenty

Další dokumenty ke stažení:

Tento formulář vystavuje ošetřující/praktický lékař pro potřeby zdravotních pojišťoven. Podrobnou metodiku pro vyplnění Návrhu na léčebně rehabilitační péči v OL (dále Návrh) naleznete přímo na stránkách VZP ČR (viz níže), stejně jako popis Návrhové činnosti, více zde.

Věnujte pozornost zejména části, která upřesňuje Typ Návrhu a části, která vymezuje období, během kterého lze pro schválený Návrh nastoupit k hospitalizaci.

Typ – uvede se příslušný kód I, II, nebo III. V případě překladu z lůžka na lůžko (návrh vystaven ošetřujícím lékařem při hospitalizaci) se uvede kód, I pokud ošetřujícím lékařem při hospitalizaci není požadován překlad z lůžka na lůžko uvede se kód II, v případě návrhu na hospitalizaci pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí se uvede kód III.

Dne – uvede se datum vystavení návrhu. Od tohoto dne začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu. Navrhující poskytovatel je povinen předat návrh do 5 pracovních dnů od data vystavení návrhu na příslušnou pojišťovnu, a to způsobem určeným jejím ředitelem. V případě překladu z lůžka na lůžko musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči ihned po propuštění, s max. tolerancí 10 kalendářních dnů. Pokud se v případě návrhu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace nejedná o překlad z lůžka na lůžko, musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči do 1 měsíce od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost. V případě hospitalizace pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí nesmí termín nástupu přesáhnut dobu 3 měsíců od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies

Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.