Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Společnost MEDITERRA s.r.o. zpracovává všechny osobní údaje a citlivé osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů v souvislosti s provozováním zdravotnického zařízení.

Veškerá Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů můžete uplatnit na e-mailové adrese: osobniudaje.malvazinky@mediterra.cz dle následujícího postupu.

Formy podání

a/ písemné

 • Požadavek je zaslaný nebo předložený v písemné formě a řádně podepsaný.
 • Za podání písemného požadavku, se považuje i požadavek zaslaný faxem, je-li podepsaný.

b/ ústní

 • Pokud subjekt údajů sdělí svůj požadavek verbálně jakémukoli zaměstnanci MEDITERRA s.r.o., je tímto zaměstnancem odeslán na sekretariát MEDITERRA s.r.o.. Zde pak asistentka ExCom MEDITERRA s.r.o. požadavek sepíše.
 • Po pracovní době sekretariátu je každý zaměstnanec, který přijal ústní stížnost, povinen sepsat záznam o ústním podání požadavku a v nejbližším možném termínu je jej povinen předat asistentce ExCom MEDITERRA s.r.o. k evidenci a přešetření.
 • Po sepsání záznamu předá zapisovatel subjektu údajů jeho kopii, upozorní subjekt údajů, že již o přijetí požadavku nebude obesílán a že lhůta pro vyřešení požadavku je 30 kalendářních dnů.
 • Pokud stěžovatel není spokojen s řešením svého požadavku na místě, je odkázán k odeslání svého požadavku písemně k rukám provozního ředitele MEDITERRA s.r.o.

c/ telefonické

 • Telefonické požadavky přijímá pouze sekretariát ředitelství na tel: 251 116 604, kdy zaznamená požadavek krátkým zápisem a zajistí kontaktní údaje.
 • Nerozhodne-li provozní ředitel MEDITERRA s.r.o. jinak, pracovník sekretariátu požádá subjekt údajů i o podání písemné stížnosti.
 • V mimopracovní době sekretariátu personál, který přijímá telefonickou požadavek, sepíše písemný záznam o ústním podání požadavku, včetně kontaktních údajů a zajistí předání na sekretariát MEDITERRA s.r.o. v nejbližším možném termínu.

U písemného a telefonického podání je nutno ztotožnit osobu žadatele, a to způsobem, který prokáže jeho identitu. Možností je předložení občanského průkazu při osobní návštěvě, či ověřený podpis, zaručený elektronický podpis nebo podání osobní datovou schránkou u písemného podání.

Lhůta na vyřízení požadavků souvisejících s ochranou osobních údajů, resp. odeslání vyjádření provozního ředitele MEDITERRA s.r.o. o závěrech šetření, je 30 kalendářních dnů od doručení požadavku či sepsání protokolu o ústním podání požadavku.

V závažných případech, kdy není možné požadavek vyřídit, lze lhůtu prodloužit až o dalších 30 kalendářních dnů. O tom bude žadatel písemně vyrozuměn.

Požadavky mohou subjekty údajů podat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Zpracování přístupových údajů

Při každé návštěvě naší webové stránky ukládáme Vaše přístupové údaje v takzvaných server-log-files. Zaznamenávány jsou následující údaje:

 • IP adresa
 • datum a čas přístupu
 • prohlížeč a operační systém.

Účel zpracování údajů

Tyto údaje jsou statisticky vyhodnocovány v zájmu zkvalitnění nabídky internetových stránek a zajištění uživatelsky přívětivějšího prostředí, rychlejšího zjištění a odstranění chyb a řízení kapacity serveru. Pouze v případě, že máme konkrétní důkazy pro neoprávněné užívání naší webové stránky, použijeme tyto osobní údaje za účelem trestního stíhání.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu 5 let.

Právní základ

Právním základem pro zpracování přístupových údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem společnosti MEDITERRA s.r.o. (nabídka internetových služeb & zabezpečení údajů).

Odkazy

Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy na webové stránky jiných účastníků internetu slouží k uspokojení dalších informačních potřeb uživatele. Na jejich obsah nemá společnost MEDITERRA s.r.o. žádný vliv a nenese za něj odpovědnost. Za obsah a správnost poskytovaných informací zodpovídá výhradně poskytovatel příslušné webové stránky dostupné přes odkaz.

Kontaktní formulář

Jsme rádi, když nás kontaktujete.

Zpracování údajů

V rámci navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře zpracovává MEDITERRA s.r.o. tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • individuální zpráva

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje Vámi poskytnuté v rámci vyplnění kontaktního formuláře jsou zpracovány za účelem

 • navázání kontaktu
 • příp. navázání obchodních vztahů.

Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů v rámci vyplnění kontaktního formuláře se zakládá na provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Doba uchovávání údajů

Údaje zpracovávané pro uvedené účely jsou zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu resp. až do vypršení případné lhůty pro uchovávání údajů stanovené zákonem.

Zabezpečení údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

MEDITERRA s.r.o. přijímá odpovídající technická a organizační opatření ve smyslu čl. 32 GDPR s ohledem na stav techniky, prováděcí náklady, způsob, rozsah, okolnosti a účely zpracování a pravděpodobnost vzniku a závažnost rizik pro práva a svobody fyzických osob.

V zájmu ochrany Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, neoprávněným přístupem, změnou a šířením neoprávněnými osobami jsou přijata mj. následující opatření:

 • zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb v souvislosti se zpracováním;
 • zajištění rychlého obnovení dostupnosti osobních údajů v případě fyzických či technických incidentů;
 • implementace postupů pravidelné kontroly, hodnocení a evaluace účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Dovolujeme si upozornit, že neneseme odpovědnost za zpřístupnění informací v důsledku chyb při přenosu údajů, které jsme nezpůsobili, resp. nám je nelze přičítat, a/nebo v důsledku neautorizovaného přístupu třetích osob.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies

Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.