O nás

Akreditace vzdělávání

Akreditace pro specializační vzdělávání

Společnost MEDITERRA s.r.o., provozovatel Rehabilitační kliniky Malvazinky, je držitelem akreditace pro specializační vzdělávání:

  • pro obor Rehabilitační a fyzikální medicína,
  • pro obor Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
  • a nově i pro obor Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie.

Dokumenty ke stažení

Rehabilitační klinika Malvazinky

Prestižní klinika s unikátní koncepcí akutní i následné péče

Rehabilitační klinika Malvazinky – Váš partner v oblasti zdravotnictví

Naše klinika je jedním z nejmodernějších zdravotnických zařízení v Evropě poskytující zdravotní péči na nejvyšší úrovni. Na základě smluv se zdravotními pojišťovnami nabízíme široký rozsah vysoce kvalitní zdravotní péče.

Úroveň a prestiž kliniky stojí zejména na špičkových odbornících a individuálnímu a přátelskému přístupu k pacientovi. Klinika disponuje multidisciplinárním týmem vysoce erudovaných lékařů všech hlavních oborů medicíny.

V roce 2013 zde byl dostaven zcela nový pavilon vybavený moderním zařízením, kde na Vás čekají nadstandardní pokoje a maximální komfort při hospitalizaci. Je zde k dispozici 60 polohovatelných lůžek, nové kvalitní přístroje pro fyzioterapii a multimediální systém (televize, rádio, internet) zlepšující komfort pacienta. Součástí tohoto nového pavilonu jsou rovněž nové specializované ambulance a moderně zařízené fitness centrum.

Naše služby a poskytovaná péče

Nabízíme Vám komplexní rehabilitační péči se zaměřením na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci. Dále se zaměřujeme na prevenci chronických, bolestivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu (zejména páteře). Odbornou rehabilitační péči poskytujeme i pacientům s interní a neurologickou diagnózou.

Zároveň poskytujeme i specializované služby v oblasti sportovní medicíny a nabízíme preventivní programy na zlepšování fyzické kondice. K tomu využíváme úplné spektrum fyzikální terapie včetně vodoléčebných procedur a rehabilitačního bazénu.

V prostorách kliniky se nachází i oddělení jednodenní chirurgie, provádějící široké spektrum ortopedických operací a ortopedická jednotka zaměřená na implantace totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu. Rehabilitační klinika Malvazinky je jedním z mála zdravotnických zařízení, která v rámci totálních endoprotéz poskytují komplexní péči zahrnující předoperační, operační, pooperační a lázeňsko-rehabilitační služby. Všichni lékaři těchto oddělení mají bohaté klinické zkušenosti z daného oboru.

Součástí naší kliniky je rovněž i oddělení dlouhodobé intenzivní péče. Jde o pracoviště poskytující chronickou péči o základní životní funkce u těch pacientů, u kterých došlo ke stabilizaci kritického zdravotního stavu, ale dále selhává nebo hrozí selhání některé základní životní funkce a nemocný je dlouhodobě závislý na podpoře některé nebo všech životních funkcí.

Ambulantní péče

Nedílnou součástí nabízených služeb je ambulantní péče v oboru ortopedie, rehabilitace, neurologie, interna, psychologie, logopedie, kardiologie, fyzioterapie, a dále nabízíme i služby praktického lékaře.

Klinika se nachází v klidné části Prahy s možností parkování a dostatkem soukromí. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Mediterra s.r.o., která vznik tohoto zařízení iniciovala a do provozu uvedla v březnu roku 2003. Od roku 2008 je Mediterra s.r.o. členem skupiny VAMED MEDITERRA.

Partneři

Naši partneři

Etický kodex pro obchodní partnery

Všichni obchodní partneři skupiny VAMED se při uzavírání smluv od hodnoty zakázky 5.000 EUR, kdy se obchodní partner stává dodavatelem společnosti ze skupiny VAMED, musí zavázat k dodržování přiloženého Etického kodexu pro obchodní partnery (Code of Conduct for business partners), který doplňuje etický kodex skupiny (Code of Conduct).

Kvalita

Politika kvality

Motto: Každý máme anděla strážného – dovolte nám, abychom jím byli též.

Mise

R Rozvoj rehabilitace a respekt vůči všem
E Empatie
H Holistické hodnocení pacienta (celkové)
A Asistence a vzájemná spolupráce na všech úrovních
B Bezpečí pacienta, zaměstnance a boj proti korupci
I Inovace
L Laskavý přístup a lepší péče
I Implementace procesů
T Tradice poskytování rehabilitační péče
A Atmosféra kliniky přátelská ke všem
C Cílem je trvalé zvyšování kvality péče
E Ekonomická stabilita

Vize

Cestou spokojených pacientů a zaměstnanců docílit statusu nejžádanější ortopedické a rehabilitační nemocnice v České republice.

Strategie

Plánovaně růst, rozšiřovat a zkvalitňovat rehabilitační péči a ostatní zdravotnické služby na všech úrovních.

Akreditace kvality

Akreditace SAK

Rehabilitační klinika Malvazinky získala akreditaci SAK (Spojené akreditační komise) a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb.

Akreditace je formou externího hodnocení kvality ve zdravotnictví, jejímž principem je posuzování shody procesů probíhajících ve zdravotnickém zařízení s akreditačními standardy s cílem zajistit kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Standardy SAK jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti činnosti zdravotnického zařízení související přímo či nepřímo s péčí o pacienty.

Etický kodex pro zaměstnance

Skupina VAMED se zavazuje vůči svým zaměstnancům a obchodním partnerům dodržovat etické normy, které jsou popsány v Kodexu Chování.

Firemní kultura společnosti VAMED musí být v souladu s právními předpisy a musí být uplatňována eticky bezúhonným způsobem. Společnost VAMED neklade důraz pouze na dosahování výsledků, ale také na to, jakým způsobem byly výsledky dosaženy.

Práce v klinickém prostředí klade na společnost další požadavky a povinnosti přesahující Kodex Chování VAMED koncipovaný pro všeobecné obchodní prostředí. Z tohoto důvodu byl vypracován tento Klinický Kodex Chování společnosti VAMED.

Vnitřní oznamovací systém

Informace společnosti ve vztahu k vnitřnímu oznamovacímu systému

Společnost MEDITERRA s.r.o., se sídlem U Malvazinky čp. 177, 150 00 Praha 5, IČO: 496 86 356, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 23606 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla vnitřní oznamovací systém, který je součástí Compliance programu Společnosti, a který slouží k podávání oznámení o protiprávním jednání v souladu se Zákonem.

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (tzv. whistleblowing systém) je určen pouze fyzickým osobám, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání blíže vymezeném v Zákoně. Těmito osobami se rozumí zejména:

  1. bývalí a současní zaměstnanci Společnosti;
  2. osoby, které vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, a to i zprostředkovaně; nebo
  3. osoby, které byly nebo jsou se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Vnitřní oznamovací systém má umožnit Společnosti efektivně odhalovat možná protiprávní jednání na pracovišti nebo týkající se Společnosti a zároveň zajistit oznamovatelům ochranu před odvetnými opatřeními v souvislosti s podaným oznámením.

Společnost nastavila ve vnitřním oznamovacím systému technická a organizační opatření tak, aby nebylo možné odhalit identitu oznamovatele. S totožností oznamovatele a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost ohledně identity oznamovatele a obsahu oznámení v průběhu i po skončení šetření.

1. Určená příslušná osoba

Společnost určila níže uvedenou příslušnou osobu, která přijímá a vyřizuje oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

označení příslušné osoby: pan Mgr. Ondřej Štefeček,
telefonní číslo: +420 702 055 987,
e-mailová adresa: vos.rkm@mediterra.cz,
adresa: MEDITERRA s.r.o., personální oddělení, Praha 5, U Malvazinky čp. 177, PSČ 15000.

2. Způsoby podávání oznamování

V souladu se Zákonem mohou fyzické osoby, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání podávat oznámení následujícími způsoby:

  1. písemně přímo do rukou příslušné osoby nebo zasláním na adresu uvedenou v článku 1 výše – s cílem zajistit ochranu oznamovatele by v případě písemného podání mělo být oznámení umístěno v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“; k zajištění ochrany totožnosti oznamovatele by obálka neměla být zvnějšku označena identifikačními údaji oznamovatele;
  2. telefonicky na číslo +420 702 055 987 – z telefonického rozhovoru bude pořízen písemný záznam; případně bude z telefonického rozhovoru pořízena zvuková nahrávka a to pouze se souhlasem oznamovatele;
  3. e-mailem na e-mailovou adresu vos.rkm@mediterra.cz;
  4. osobně, a to na žádost oznamovatele.

V souladu se Zákonem může oznamovatel podat oznámení rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

3. Přijímání oznámení od třetích osob

Společnost tímto nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Tato informace je platná a účinná ode dne 1. srpna 2023.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies

Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.