Rehabilitační klinika Malvazinky  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Lůžková rehabilitace
Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně

Tento formulář vystavuje ošetřující/praktický lékař pro potřeby zdravotních pojišťoven.

Podrobnou metodiku pro vyplnění Návrhu na léčebně rehabilitační péči v OL (dále Návrh)
naleznete přímo na stránkách VZP ČR (viz níže), stejně jako popis Návrhové činnosti, více zde

Věnujte pozornost zejména části, která upřesňuje Typ Návrhu a části, která vymezuje období, během kterého lze pro schválený Návrh nastoupit k hospitalizaci.

Typ – uvede se příslušný kód I, II, nebo III. V případě překladu z lůžka na lůžko (návrh vystaven ošetřujícím lékařem při hospitalizaci) se uvede kód, I pokud ošetřujícím lékařem při hospitalizaci není požadován překlad z lůžka na lůžko uvede se kód II, v případě návrhu na hospitalizaci pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí se uvede kód III.

Dne – uvede se datum vystavení návrhu.
Od tohoto dne začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu. Navrhující poskytovatel je povinen předat návrh do 5 pracovních dnů od data vystavení návrhu na příslušnou pojišťovnu, a to způsobem určeným jejím ředitelem. V případě překladu z lůžka na lůžko musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči ihned po propuštění, s max. tolerancí 10 kalendářních dnů. Pokud se v případě návrhu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace nejedná o překlad z lůžka na lůžko, musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči do 1 měsíce od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost. V případě hospitalizace pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí nesmí termín nástupu přesáhnut dobu 3 měsíců od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost.

Úplné znění Metodiky naleznete na stránkách VZP ČR na straně č. 53, více zde

 

Více informací o podmínkách pro přijetí k následné rehabilitační péči naleznete zde

 

Pravidla pro léčebně rehabilitační péči

Pravidla pro léčebně rehabilitační péči při hospitalizaci v OLÚ

Podmínky pro přijetí k následné rehabilitační péči

Více informací zde

Lůžková rehabilitace

Lůžková rehabilitační péče je určena pro

  • akutní a subakutní rehabilitaci u klientů s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami
  • klienty s chronickými onemocněními včetně problematiky chronických funkčních poruch pohybového systému


Pro klienty, kteří podstupují ortopedické operace v našem zařízení, poskytujeme také plnou předoperační přípravu a zajišťujeme následnou rehabilitační péči v rámci RKM přímo překladem z lůžka na lůžko.

V roce 2013 zde byl dostaven zcela nový pavilon vybavený moderním zařízením, kde na vás čekají nadstandardní pokoje a maximální komfort při hospitalizaci. Je zde k dispozici 60 polohovatelných lůžek, nové kvalitní přístroje pro fyzioterapii a multimediální systém (televize, rádio, internet) zlepšující komfort pacienta.


Komplexní rehabilitační péči zajišťuje rehabilitační tým složený z rehabilitačních lékařů, ortopedů, neurologů, internistů a podle potřeby lékařů jiných odborností, dále fyzioterapeutů, logopeda, ergoterapeuta, psychologa, sester a ošetřovatelského personálu.

Základem rehabilitační léčby je individuální fyzioterapie a následná instruktáž klienta nebo jeho rodinných příslušníků. Individuální fyzioterapie vychází z moderní koncepce tohoto oboru, využívá principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Její základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu.
Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je skupinové cvičení, které navazuje na individuální fyzioterapii a současně ji také rozšiřuje. Cvičení je vedeno zkušeným fyzioterapeutem, indikaci pro zařazení do skupiny a výběr vhodného typu cvičení provádí rehabilitační lékař a fyzioterapeut na podkladě funkčního stavu pohybového systému daného klienta. Jednotlivá skupinová cvičení jsou zaměřena např. na hluboký stabilizační systém trupu a nohy, oblast pletence ramenního a krční páteře, ke zvýšení stability pro jedince s konstituční hypermobilitou a ke zlepšení celkové kondice. Skupina obsahuje maximálně 6 klientů, cvičení probíhá v prostorách tělocvičny RKM a potřebné pomůcky jsou pro klienta k dispozici.

Při komplexní péči o klienty se dále využívá široké spektrum vodoléčebných procedur včetně rehabilitačního bazénu a kompletně vybavená elektroléčba.

Pro lůžkové klienty je k dispozici také posilovna. Cvičení probíhá pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta a je individuálně zaměřeno na potřeby klienta.


Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je ergoterapie, která je poskytována klientům s různým typem fyzického, smyslového nebo mentálního postižení. Cílem ergoterapie je navrátit klientovi v co největší míře schopnosti potřebné k běžnému životu. Náplní ergoterapie je nácvik soběstačnosti a všedních denních činností, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav prostředí a sociální poradenství. Dále je náplní ergoterapie nácvik funkcí horních končetin (nácvik koordinace hrubé a jemné motoriky, nácvik úchopové funkce a nácvik grafomotoriky) a také mohou být v rámci ergoterapie nacvičovány kognitivní funkce (paměť, pozornost, orientace atd.), kdy lze využívat počítačový program NEUROP 2. Ergoterapie probíhá individuální nebo skupinovou formou.

Součástí péče o lůžkové klienty je i logopedie. Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace u dospělých osob s postižením centrálního nervového systému a hlavových nervů různé etiologie a u stavů po úrazech mozku.

Pro klienty též poskytujeme vybavení vhodnými ortopedickými pomůckami, které lze přímo u nás zakoupit, v případě složitých individuálně vyráběných protetických pomůcek zajišťujeme péči protetika.

V rámci lůžkové rehabilitační péče nabízíme program pro klienty po amputaci dolní končetiny, který je zaměřen na nácvik manipulace s protézou a edukaci chůze. Individuální terapeutický program sestavujeme na základě pravidelných mezioborových konzultací, včetně spolupráce s protetikem, který zodpovídá za volbu a úpravu technického vybavení.

Rehabilitační program klientů s amputací zahrnuje individuální fyzioterapii (využití technik na neurofyziologickém podkladu s cílem korekce posturálních dysbalancí), školu chůze (chůze na šikmé ploše, nestabilní plochy, tréninkový chodník, chůze v terénu) včetně nácviku manipulace s protézou. Součástí rehabilitační péče je také kompletní spektrum fyzikální terapie, ergoterapie a psychoterapie.
V případě návaznosti na pooperační stav amputace dolní končetiny určený k prvoprotézování je vhodné předem kontaktovat kliniku a námi doporučeného protetika.

Vedení

MUDr. Libor Musil
primář

 

Mgr. Kateřina Zajíčková
ředitel pro ošetřovatelskou péči

tel.: 251 116 739

mobil: 724 212 396

Mgr. Klára Moravcová
vedoucí fyzioterapeut lůžkové části

 

Oddělení A2

MUDr. Monika Ferdová
lékař

 

MUDr. Viktorie Gritsay
lékař

 

Mgr. Jana Fikrtová
staniční sestra

tel.: 251 116 775

Mgr. Jana Chmelíková
úsekový fyzioterapeut oddělení A

 

 

Oddělení B1

MUDr. Zdeňka Černá

 

Mgr. Vít Bobek
staniční sestra

tel.: 251 116 783

Oddělení B2

MUDr. Denisa Kostourková

 

Mgr. Eliška KRULÍKOVÁ
staniční sestra

tel.: 251 116 786

Oddělení D1

MUDr. Eliška Chmelařová

 

Mgr. Markéta Stehlíková
staniční sestra

 tel.: 251 116 812

Oddělení D2

MUDr. Dušan Bartoš

 

Ilona Lukášová
staniční sestra

 tel.: 251 116 817

Bc. Jan Jiráň
úsekový fyzioterapeut oddělení B a D