POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Rehabilitační klinika Malvazinky  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Lůžková rehabilitace
Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně

Tento formulář vystavuje ošetřující/praktický lékař pro potřeby zdravotních pojišťoven.

Podrobnou metodiku pro vyplnění Návrhu na léčebně rehabilitační péči v OL (dále Návrh)
naleznete přímo na stránkách VZP ČR (viz níže), stejně jako popis Návrhové činnosti, více zde

Věnujte pozornost zejména části, která upřesňuje Typ Návrhu a části, která vymezuje období, během kterého lze pro schválený Návrh nastoupit k hospitalizaci.

Typ – uvede se příslušný kód I, II, nebo III. V případě překladu z lůžka na lůžko (návrh vystaven ošetřujícím lékařem při hospitalizaci) se uvede kód, I pokud ošetřujícím lékařem při hospitalizaci není požadován překlad z lůžka na lůžko uvede se kód II, v případě návrhu na hospitalizaci pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí se uvede kód III.

Dne – uvede se datum vystavení návrhu.
Od tohoto dne začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu. Navrhující poskytovatel je povinen předat návrh do 5 pracovních dnů od data vystavení návrhu na příslušnou pojišťovnu, a to způsobem určeným jejím ředitelem. V případě překladu z lůžka na lůžko musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči ihned po propuštění, s max. tolerancí 10 kalendářních dnů. Pokud se v případě návrhu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace nejedná o překlad z lůžka na lůžko, musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči do 1 měsíce od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost. V případě hospitalizace pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí nesmí termín nástupu přesáhnut dobu 3 měsíců od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost.

Úplné znění Metodiky naleznete na stránkách VZP ČR na straně č. 53, více zde

 

Více informací o podmínkách pro přijetí k následné rehabilitační péči naleznete zde

 

Pravidla pro léčebně rehabilitační péči

Pravidla pro léčebně rehabilitační péči při hospitalizaci v OLÚ

Podmínky pro přijetí k následné rehabilitační péči

Více informací zde

Lůžková rehabilitace

Lůžková rehabilitační péče je určena pro

  • akutní a subakutní rehabilitaci u klientů s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami
  • klienty s chronickými onemocněními včetně problematiky chronických funkčních poruch pohybového systému


Pro klienty, kteří podstupují ortopedické operace v našem zařízení, poskytujeme také plnou předoperační přípravu a zajišťujeme následnou rehabilitační péči v rámci RKM přímo překladem z lůžka na lůžko.

V roce 2013 zde byl dostaven zcela nový pavilon vybavený moderním zařízením, kde na vás čekají nadstandardní pokoje a maximální komfort při hospitalizaci. Je zde k dispozici 60 polohovatelných lůžek, nové kvalitní přístroje pro fyzioterapii a multimediální systém (televize, rádio, internet) zlepšující komfort pacienta.


Komplexní rehabilitační péči zajišťuje rehabilitační tým složený z rehabilitačních lékařů, ortopedů, neurologů, internistů a podle potřeby lékařů jiných odborností, dále fyzioterapeutů, logopeda, ergoterapeuta, psychologa, sester a ošetřovatelského personálu.

Základem rehabilitační léčby je individuální fyzioterapie a následná instruktáž klienta nebo jeho rodinných příslušníků. Individuální fyzioterapie vychází z moderní koncepce tohoto oboru, využívá principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Její základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu.
Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je skupinové cvičení, které navazuje na individuální fyzioterapii a současně ji také rozšiřuje. Cvičení je vedeno zkušeným fyzioterapeutem, indikaci pro zařazení do skupiny a výběr vhodného typu cvičení provádí rehabilitační lékař a fyzioterapeut na podkladě funkčního stavu pohybového systému daného klienta. Jednotlivá skupinová cvičení jsou zaměřena např. na hluboký stabilizační systém trupu a nohy, oblast pletence ramenního a krční páteře, ke zvýšení stability pro jedince s konstituční hypermobilitou a ke zlepšení celkové kondice. Skupina obsahuje maximálně 6 klientů, cvičení probíhá v prostorách tělocvičny RKM a potřebné pomůcky jsou pro klienta k dispozici.

Při komplexní péči o klienty se dále využívá široké spektrum vodoléčebných procedur včetně rehabilitačního bazénu a kompletně vybavená elektroléčba.

Pro lůžkové klienty je k dispozici také posilovna. Cvičení probíhá pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta a je individuálně zaměřeno na potřeby klienta.


Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je ergoterapie, která je poskytována klientům s různým typem fyzického, smyslového nebo mentálního postižení. Cílem ergoterapie je navrátit klientovi v co největší míře schopnosti potřebné k běžnému životu. Náplní ergoterapie je nácvik soběstačnosti a všedních denních činností, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav prostředí a sociální poradenství. Dále je náplní ergoterapie nácvik funkcí horních končetin (nácvik koordinace hrubé a jemné motoriky, nácvik úchopové funkce a nácvik grafomotoriky) a také mohou být v rámci ergoterapie nacvičovány kognitivní funkce (paměť, pozornost, orientace atd.), kdy lze využívat počítačový program NEUROP 2. Ergoterapie probíhá individuální nebo skupinovou formou.

Součástí péče o lůžkové klienty je i logopedie. Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace u dospělých osob s postižením centrálního nervového systému a hlavových nervů různé etiologie a u stavů po úrazech mozku.

Pro klienty též poskytujeme vybavení vhodnými ortopedickými pomůckami, v případě složitých individuálně vyráběných protetických pomůcek zajišťujeme péči protetika.

V rámci lůžkové rehabilitační péče nabízíme program pro klienty po amputaci dolní končetiny, který je zaměřen na nácvik manipulace s protézou a edukaci chůze. Individuální terapeutický program sestavujeme na základě pravidelných mezioborových konzultací, včetně spolupráce s protetikem, který zodpovídá za volbu a úpravu technického vybavení.

Rehabilitační program klientů s amputací zahrnuje individuální fyzioterapii (využití technik na neurofyziologickém podkladu s cílem korekce posturálních dysbalancí), školu chůze (chůze na šikmé ploše, nestabilní plochy, tréninkový chodník, chůze v terénu) včetně nácviku manipulace s protézou. Součástí rehabilitační péče je také kompletní spektrum fyzikální terapie, ergoterapie a psychoterapie.
V případě návaznosti na pooperační stav amputace dolní končetiny určený k prvoprotézování je vhodné předem kontaktovat kliniku a námi doporučeného protetika.

Vedení

MUDr. Libor Musil
primář

 

MUDr. Tereza Mošnová
zástupce primáře

 

Mgr. Klára Moravcová
vedoucí fyzioterapeut lůžkové části

 

Oddělení A2

MUDr. Eliška Chmelařová
lékař

 

Mgr. Jana Fikrtová
staniční sestra

tel.: 251 116 775

Mgr. Jana Chmelíková
úsekový fyzioterapeut oddělení A

 

 

Oddělení B1

MUDr. Diana Rothová
lékař

 

Petra Havlíčková
staniční sestra

tel.: 251 116 783

Oddělení B2

MUDr. Dana Míšková
lékař

 

Mgr. Eliška Krulíková
staniční sestra

tel.: 251 116 786

Oddělení D1

MUDr. Eliška Juhová
lékař

 

Mgr. Markéta Stehlíková
staniční sestra

 tel.: 251 116 812

Oddělení D2

MUDr. Dušan Bartoš

 

Ilona Lukášová
staniční sestra

 tel.: 251 116 817

Bc. Jan Jiráň
úsekový fyzioterapeut oddělení B a D